About

Welcome to Library!

The development of writing and books are the greatest achievements of humanity.Everything else-science, technology, literature, philosophy-is the fruit of writing and of thoughts that have been written down.

In order to study the history of humanity, especially science, philosophy and culture, it is necessary for valuable resources such as textbooks, monographs and articles to be accessible. With this goal in mind, we decided to create a virtual library in multiple languages. Hamlet Isaxanli’s “History of Science and Philosophy: Ancient Period” class for PhD students at Khazar University provided the idea for this virtual library. We have begun to collect materials.

We wish success to our readers!

Thank you in advance to those who wish to help us in our work by sharing their own suggestions,materials and recommendations.

Kitabxanaya xoş gəlmişsiniz!

Yazı və kitabın kəşfi bəşəriyyətin ən böyük nailiyyətidir. Digər hər şey – elm, texnologiya, ədəbiyyat, fəlsəfə ,… yazının, yazıya keçmiş düşüncənin məhsuludur.

Bəşər tarixini xüsusilə elm, fəlsəfə və mədəniyyət tarxini öyrənmək üçün dəyərli qaynaqlar, dərs kitabları, monoqrafiyalar və məqalələrin əlçatan olması zəruridir. Bu məqsədlə çoxdilli virtual kitabxana yaratmaq qərarına gəldik. Hamlet İsaxanlının Xəzər Universiteti doktorantura (PhD) tələbələrinə oxuduğu “Elm və Fəlsəfə tarixi. Qədim dövr” dərsi virtual kitabxana ideyasına bir təkan verdi. İşə başladıq.

Oxucularımıza uğur diləyirik!

Öz təklifləri, tövsiyələri və materialları ilə işimizə kömək etmək istəyənlərə öncədən təşəkkür edirik.

 

 

Kütüphaneye  hoş geldiniz!

Yazı ve kitabın keşfi insanlığın en büyük başarısıdır. Diğer her şey bilim, teknoloji, edebiyat, felsefe,…yazının, yazıya geçmiş düşüncenin ürünüdür.

İnsanlık tarihini özellikle bilim,felsefe ve kültür tarihini öğrenmek için değerli kaynaklar, ders kitapları monografi ve makalelerin erişilebilir olması önemlidir.

Bu amaçla çok dilli sanal kütüphane yaratmaya karar verdik. Hamlet İsahanlının Hazar Üniversitesi doktora öğrencilerine okuduğu “Bilim ve Felsefe tarihi. Eski dönem” dersi sanal kütüphane fikrine ivme verdi. Çalışmaya başladık.

Okuyucularımıza başarı diliyoruz.

Kendi önerileri, tavsiyeleri ile yardım etmek isteyenlere önceden teşekkür ederiz.

 

 

 Добро пожаловать в библиотеку!

Возникновение письменности и появление книги является самым большим достижением человечества. Все остальное – наука, технология, литература, философия являются результатом мыслей, переданных посредством письменности.

Наличие и доступность ценных источников, учебников, монографий и статей очень важно для изучения истории человечества, в особенности истории науки, философии и культуры. С этой целью было принято решение о создании онлайн библиотеки на нескольких языках. Толчком для создания библиотеки послужил курс лекций  «История науки и философии. Древний период», читаемый проф. Гамлет Исаханлы докторантам.

Желаем удачи нашим читателям!

Заранее выражаем благодарность каждому, кто желает  оказать помощь в виде предоставленных материалов, советов и предложений.

 

Print Friendly